Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
YTTERMARK
FAKTA UTBILDNING FÖRENINGAR NÄRINGSLIV KONTAKTER KOMMUNALVAL 2008
Närpes stad    In English    Skriv ut sidan
NÄRINGSLIV
Jordbruket
Yttermark Köpcentrum
Växthus
Skogsbruket
Yttermark Kabel TV
Leveransvillkor
Anslutningsstatistik
Serviceregister

Yttermark Kabel TV´s allmänna leveransvillkor

 

1. Allmänt

 

1.1   Andelslaget Yttermark Kabel TV (nedan nätägaren) säljer anslutningar till sitt fiber data och TV kommunikationsnät (nedan nätet) till sina kunder (medlemmar) enligt dessa standardvillkor och villkor som framgår av skilt avtal mellan nätägaren och kunden samt nätägarens gällande prislista. Denna avtalshelhet benämns nedan för avtalet.

 

 

 

2. Beställning och avtalets ikraftträdande

 

2.1     Kunden beställer anslutningen av nätägaren skriftligen, eller per telefon. Nätägaren meddelar inom skälig tid  om godkännande eller förkastande av mottagna beställningar. Nätägaren har rätt att förkasta  mottagna beställningar utan att uppge orsak.

 

2.2   Avtalet träder i kraft då det undertecknats eller skriftligen godkänts av nätägaren. Avtalet gäller 3 ( tre ) år till en början, och sedan tillsvidare ifall ej annat överenskommits.

 

 

 

3. Kundens rättigheter

 

3.1   Kunden har rätt att använda anslutningen i enlighet med avtalet. Under avtalets bestånd har kunden rätt till de tjänster som tillhandahålls i nätet förutsatt att nätets tekniska egenskaper tillåter det och kunden har ett leveransavtal med tjänsteleverantören.

 

3.2   Kunden har rätt att tillfälligt upplåta anslutningen för andras användning. Kunden ansvarar dock gentemot nätägaren för all användning av anslutningen på basen av avtalet och för alla avgifter i samband därmed. Kunden är ej berättigad att överföra detta avtal på tredje person utan nätägarens på förhand givna skriftliga samtycke.

 

3.3   Kunden har rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid om inget annat avtalats. Kunden har rätt att  på begäran få en skriftlig bekräftelse eller per e-post på uppsägningen av nätägaren. Eventuella avgifter som kunden betalt i förskott, förutom nedannämnda anslutningsavgift, återbetalas inte då avtalet upphör på grund av kundens uppsägning. Anslutningsavgiften som kunden erlagt åt nätägaren i samband med installationen och inkoppling är återbetalbar. Kostnaderna som åsamkat nätägaren i samband med installationen dras av från anslutningsavgiften, resterande del återbetalas till ett av kunden anvisat bankkonto. Apparatur som nätägaren använt vid installationen hos kunden är till förfogande för kundens användning, vilket innebär att kunden står för all service och underhåll av nämnda apparatur. Viss apparatur är fortfarande nätägarens egendom.

 

3.4   Ett avtal som ingåtts för en viss tid kan inte uppsägas av kunden utan vägande skäl. Uppsägs avtalet för viss tid är kunden skyldig att i skadestånd betala avgifterna för den återstående avtalstiden.

 

 

4. Kundens skyldigheter

 

 

4.1   Kunden får använda anslutningen endast från den fastighet eller lägenhet han uppgett för nätägaren och som nätägaren godkänt. Om kunden önskar byta plats varifrån anslutningen används måste kunden först ha nätägarens godkännande, om det till platsen från tidigare finns möjlighet till anslutning.

 

4.2   Kunden får inte förmedla tredje parts trafik via sin anslutning utan att först ha överenskommit skriftligt om detta  med nätägaren.

 

4.3   Kunden bör utan dröjsmål meddela nätägaren om förändrade adress- eller andra kontaktuppgifter.

 

4.4   Kunden ansvarar ensam för det material som förmedlats med användning av anslutningen samt för att anslutningen inte används på ett sätt som strider mot annans immateriella rättigheter, tillämplig lag eller god sed.

 

4.5   Kunden ansvarar för att den utrustning som nätägaren ställt till kundens förfogande inte förekommer, behandlas ovarsamt, söndras eller manipuleras. Kunden är till fullo ersättningsskyldig för de direkta och indirekta skador som förorsakas nätägaren ifall ovannämnda ansvar inte tagits. Utan samtycke av nätägaren har kunden ej rätt att upplåta den del av nätet som kunden själv bekostat till annan nätägare eller operatör.

 

4.6   Vid uppsägande av avtalet eller avtalets utgång skall kunden utan dröjsmål och på egen bekostnad återlämna till nätägaren sådan utrustning som nätägaren har äganderätt till.

 

4.7   Kunden ansvarar ensam för sin egen datasäkerhet.

 

 

 

5. Nätägarens rättigheter

 

 

5.1   Nätägaren har rätt att ändra avtalet, kundens anslutning och nätet på de villkor som anges i punkt 6 nedan.

 

5.2   Nätägaren har äganderätt till den utrustning som nätägaren ställt till kundens förfogande om inget annat skriftligen avtalats.

 

5.3   Nätägaren har rätt att tillfälligt bryta anslutningen när det är nödvändigt för byggnads- eller underhållsarbeten på nätet eller annan utrustning som är nödvändig för anslutningens funktion.

 

5.4   Nätägaren har rätt att använda kundens kontaktuppgifter i sin egen marknadsföring och i sin egen

        affärsverksamhet i övrigt.

 

5.5   Nätägaren har rätt att bryta anslutningen om kunden inte uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet eller om kunden använder anslutningen på ett sätt som strider mot avtalet, mot annans immateriella rättigheter, tillämplig lag eller god sed. För anslutningen debiteras anslutningsavgift enligt nätägarens prislista.

 

5.6   Nätägaren har rätt att säga upp avtalet med två månaders uppsägningstid utan uppgivande av orsak. Då nätägaren säger upp avtalet är nätägaren skyldig att återbetala eventuella avgifter som kunden betalat i förskott och för vilka kunden inte erhållit motsvarande tjänst.

 

 

 

6. Nätägarens skyldigheter

 

 

6.1   Nätägaren upprätthåller nätet och anslutningen enligt avtalet dygnet runt.

 

6.2   Nätägaren reparerar uppkomna fel utan dröjsmål inom normal arbetstid. Detta gäller även den utrustning som nätägaren ställt till kundens förfogande såtillvida kunden uppfyllt sitt ansvar enligt punkt 4.4.

 

6.3   Om ändring av avtalet, kundens anslutning och nätet kan vara av väsentlig betydelse för kunden är nätägaren skyldig att meddela kunden utan dröjsmål. Prisförändringar meddelas minst 30 dagar i förväg. På grund av sådana förändringar har kunden rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

 

6.4   Nätägaren har inte rätt att överlåta kundens kontaktuppgifter till utomstående utan kundens skriftliga medgivande.

 

6.5   Nätägaren är ej skyldig att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal om ett fullgörande hindras eller blir oskäligt svårt p.g.a. oväntad omständighet utanför nätägarens kontroll såsom naturhinder, eldsvåda eller annan olycka,  krig, mobilisering, uppror eller upplopp, rekvisition, beslag, arbetskonflikt, valutarestriktion, export- eller  importförbud, allmän varuknapphet, driftsstörning, inskränkningar beträffande råvaror eller energikällor eller trafikstörning. Nätägaren skall utan dröjsmål skriftligen informera kunden om dylikt hinder.

 

 

7. Hävning av avtalet

 

 

7.1   Oberoende av vad som ovan anförts om uppsägning är nätägaren berättigad att genom skriftligt meddelande till kunden med omedelbar verkan häva detta avtal om:

        a)   kunden gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och inte har åtgärdat bristen inom fjorton (14) dagar från det att nätägaren skriftligen meddelat därom; eller

b)   kunden försättes i konkurs eller likvidation, är betalningsoförmögen eller för övrigt oförmögen att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal.

 

 

 

8. Meddelanden mellan parterna

 

 

8.1   Meddelanden mellan parterna enligt detta avtal kan sändas per post, fax eller e-post.

 

 

 

9. Lösning av tvister

 

 

9.1   Tvister angående avtalet löses i första hand genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte enas om en lösning avgörs tvisten av Korsholms tingsrätt.

 

 

 

10. Anslutningsvillkorens giltighetstid

 

 

10.1 Dessa anslutningsvillkor är i kraft från den 1 september 2006, och är i kraft tillsvidare.

 

Ansvarig utgivare: Yttermarksgillet r.f.     Senast modifierad: 27.9.2006